BIỂU MẪU

Giáo viên giáo viên cơ hữu

Giáo viên cơ hữu
Cô Nguyễn Si My - Chủ nhiệm lớp 12ATN1
Giáo viên bộ môn Vật lý
: mynguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Ánh Ngọc - Chủ nhiệm lớp 12ATN2
Giáo viên bộ môn Vật lý
: ngocnguyen@qtnh.edu.vn
Thầy Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm lớp 12ATN3
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Ánh - Chủ nhiệm lớp 12ATN4
Giáo viên bộ môn Vật lý
: anhnguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhiệm lớp 12AXH1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 12AXH2
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12CTN
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
Thầy Nguyễn Quách Tùng Châu - Chủ nhiệm lớp 12CXH
Giáo viên bộ môn Toán
: chaunguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhiệm lớp 11ATN1
Giáo viên bộ môn Toán
: thaonguyen.toan@qtnh.edu.vn
Thầy Võ Hoài Nhân - Chủ nhiệm lớp 11ATN2
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: nhanvo@qtnh.edu.vn
Thầy Nguyễn Anh Tú - Chủ nhiệm lớp 11AXH1
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: tunguyen.hoa@qtnh.edu.vn
Cô Bùi Thị Ngọc An - Chủ nhiệm lớp 11AXH2
Giáo viên bộ môn Hóa học
: anbui@qtnh.edu.vn
Thầy Điền Thanh Quý - Chủ nhiệm lớp 11AXH6
Giáo viên bộ môn Thể dục
: quydien@qtnh.edu.vn
Thầy Nguyễn Quang Hiển - Chủ nhiệm lớp 11CTN
Giáo viên bộ môn Thể dục
: hiennguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Xuân Thư - Chủ nhiệm lớp 11CXH
Giáo viên bộ môn Vật lý
: thunguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Ánh Ngọc - Chủ nhiệm lớp 10ATN1
Giáo viên bộ môn Hóa học
: ngocnguyen.hoa@qtnh.edu.vn
Thầy Trần Gia Phú - Chủ nhiệm lớp 10ATN2
Giáo viên bộ môn Toán
: phutran@qtnh.edu.vn
Cô Đỗ Ngọc Thanh Tâm - Chủ nhiệm lớp 10AXH1
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: thuynguyen@qtnh.edu.vn
Cô Trần Thị Kim Nghi - Chủ nhiệm lớp 10AXH2
Giáo viên bộ môn Ngữ Văn
: nghitran@qtnh.edu.vn
Cô Lê Thị Diễm Trinh - Chủ nhiệm lớp 10CTN
Giáo viên bộ môn Hóa học
: trinhle@qtnh.edu.vn
Cô Lê Thị Trà Mi - Chủ nhiệm lớp 10CXH
Giáo viên bộ môn Toán
: mile@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Kim Mai - Chủ nhiệm lớp 9C1
Giáo viên bộ môn Toán
: mainguyen@qtnh.edu.vn
Thầy Hà Tuấn Đạt - Chủ nhiệm lớp 7C1 - 8C1
Giáo viên bộ môn Hóa Học
: datha@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ nhiệm lớp 6C1
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: thaonguyen.toan@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Giáo viên bộ môn Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp
: tiennguyen@qtnh.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: trangnguyen@qtnh.edu.vn
Thầy Phạm Hải Sơn
Giáo viên bộ môn Toán - Tin học
: sonpham@qtnh.edu.vn
Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển