Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn công tác an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh đến trường học trực tiếp

Thứ tư, 08/12/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

Số: 345/TB-THCS,THPT.QTNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn công tác an toàn

 phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh đến trường học trực tiếp

 

Kính gửi: Phụ huynh học sinh khối 9 và khối 12 năm học 2021 – 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh;

Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ kính thông báo đến Quý Phụ huynh thông tin sau:

 • Từ 8g00 đến 10g00 Thứ Sáu ngày 10/12/2021: Học sinh đến trường để được Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Quy trình:

 1. Học sinh thực hiện quy định 5K từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
 2. Đo thân nhiệt và khai báo y tế tại cổng trường.
 3. Rửa tay tại sảnh và lên lớp theo đúng sơ đồ đường đi một chiều.
 4. Sinh hoạt tại lớp và ra về đúng sơ đồ đường đi một chiều.
 • Buổi chiều thứ Sáu ngày 10/12/2021 học sinh học trực tuyến bình thường theo Thời khóa biểu.
 • Từ thứ Hai ngày 13/12/2021: Học sinh học trực tiếp buổi sáng; học trực tuyến buổi chiều theo Thời khóa biểu.

Nhà trường rất mong Quý Phụ huynh cùng phối hợp thực hiện, đưa đón con em đúng giờ và thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • CT.HĐCVCM, HĐQT “để báo cáo”;
 • Text Box: “để thực hiện”; GVCN, Giáo vụ "để thực hiện";
 • Y tế, Văn phòng, tổ TTTT "để thực hiện";
 • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Lã Thị Thanh Phương

 

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển