SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH

Học tập là chi 05/12/2019

Sản phẩm thuyết trình của lớp 11A2:

"Học tập là chi?"

Chuyên đề Giới thiệu sách - Kỹ năng sống 05/12/2019

Lớp 11A2 - Chuyên đề Giới thiệu sách:

"Thoát nạn trong tích tắc"

Chuyên đề Giới thiệu sách - Kỹ năng sống 05/12/2019

Chuyên đề Giới thiệu sách:

"Đắc nhân tâm"

Chuyên cần - Chìa khóa của sự thành công 05/12/2019

Sản phẩm thuyết trình của lớp 11A3:

"Cần cù là chìa khóa của sự thành công"

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển