TIN TỨC SỰ KIỆN

Giáo viên cơ hữu

Khối 12
Thầy Phan Thanh Hiền - Chủ nhiệm lớp 12ATN1
Giáo viên bộ môn Toán
: hienphan@qtnh.edu.vn
: 0902892585
Cô Hồ Thị Hoài Thương - Chủ nhiệm lớp 12AXH1
Giáo viên bộ môn Hóa học
: thuongho@qtnh.edu.vn
: 01243381965
Cô Đỗ Thị Viền - Chủ nhiệm 12AXH2
Giáo viên bộ môn Sinh học
: viendo@qtnh.edu.vn
: 0909205398
Thầy Nguyễn Phú Hưng - Chủ nhiệm lớp 12CTN
Giáo viên bộ môn Vật lý
: hungnguyen@qtnh.edu.vn
: 01649247554
Khối 11
Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ nhiệm 11A1
Giáo viên bộ môn Lịch sử
: bichnguyen@qtnh.edu.vn
: 01277120420
Thầy Lê Quí Tùng - Chủ nhiệm lớp 11C2
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vynguyen@qtnh.edu.vn
: 0967402549
Giáo viên bộ môn
Thầy Nguyễn Hoàng Lực
Giáo viên bộ môn Vật lý
Thầy Nguyễn Quang Hiển
Giáo viên bộ môn Thể dục
Thầy Võ Anh Tú
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
Thầy Lê Hoàng Khôi
Giáo viên bộ môn Tin học
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân
Giáo viên bộ môn Ngữ văn
: vannguyen@qtnh.edu.vn
: 0967548528
Thầy Nguyễn Hữu Vinh
Giáo viên bộ môn Tiếng Anh
: vinhnguyen@qtnh.edu.vn
: 0918801851
Thầy Nguyễn Công Hậu
Giáo viên bộ môn Thể dục
: haunguyen@qtnh.edu.vn
: 01657942562