Hệ thống nội trú

Tham quan Ngày hội Hướng nghiệp dạy nghề & Đường sách Nguyễn Văn Bình 25/04/2017
Ngày 23/4, học sinh nội trú THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ đã được tham quan Tham quan Ngày hội Hướng nghiệp dạy nghề và Đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1
Phòng nội trú 12/04/2017