BIỂU MẪU

Phòng nội trú

Thứ tư, 12/04/2017

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ học sinh nội trú:

1

Phòng nội trú nam

2

3

Phòng nội trú nữ