SẢN PHẨM CỦA HỌC SINH

Chuyên cần - Chìa khóa của sự thành công 05/12/2019

Sản phẩm thuyết trình của lớp 11A3:

"Cần cù là chìa khóa của sự thành công"

Cần cù là chìa khóa của sự thành công 05/12/2019

Sản phẩm thuyết trình của lớp 10A2:

"Cần cù là chìa khóa của sự thành công"

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển