City Tour Đường sách

Thứ tư, 12/04/2017

Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều hơn là đọc nó. Tôi phải nhanh chóng đặt nó xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ dẫn. Điều tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc bằng hành động.

– Henry David Thoreau –

0

1

2A

3A

4

5

6

7

8

9

Đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển