Học bổng

Thứ sáu, 07/04/2017

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT 

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

Số: 16/TB - QTNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG

 

I. Mục đích, ý nghĩa:

- Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ là một trường tư thục đặc biệt, nhà trường Việt Nam thực hiện phương pháp dạy học quốc tế, đem đến cho các em theo học hưởng một điều kiện học tập tốt tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhằm tạo cơ hội để học sinh giỏi được hưởng điều kiện học tập tốt nói trên, Hội đồng sáng lập nhà trường tổ chức học bổng cho những học sinh học giỏi.

- Chương trình học bổng Quang Trung Nguyễn Huệ là tâm huyết của những người sáng lập nhà trường muốn tổ chức môi trường giáo dục tốt để phục vụ học sinh giỏi không phân biệt giàu nghèo. 

II. Nội dung học bổng:

 

Học sinh giỏi nhất khối, được cấp học bổng 50% học phí chương trình chính khóa

- Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, được cấp học bổng tương đương 20% học phí chương trình chính khóa

 

III. Điều kiện nhận học bổng:

 

Là học sinh các lớp THCS, THPT năm học 2016 – 2017, hội đủ các điều kiện sau:

 

1. Có tinh thần học tập cầu tiến, giỏi tin học, ngoại ngữ và nâng cao kỹ năng sống.

 

2. Là học sinh giỏi cả năm học.

 

3. Có thái độ học tập tốt chuyên cần, chăm chỉ và có kết quả tốt trong thời gian học tại trường.

 

4. Học bổng có giá trị sử dụng trong 01 học kỳ, tương đương 20% học phí chính khóa của lớp học. Riêng với học sinh giỏi nhất khối, học bổng tương đương 50% học phí chính khóa. (học sinh giỏi nhất khối điểm trung bình phải đạt từ 9.0 trở lên, trong đó Ngữ Văn, Toán và Ngoại Ngữ phải đạt từ 8.0 trở lên)

 

5. Chỉ có giá trị sử dụng đối với học sinh học tại trường năm học 2017 - 2018.

 

Trân trọng thông báo. 


                                                         Hiệu trưởng      

 

 

                                                     Lã Thị Thanh Phương